Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Dodaj badanie
Prezentowane dane zostały przekazane przez firmy członkowskie ZPIFF INFARMA. Baza nie stanowi więc kompletnego źródła informacji na temat badań klinicznych prowadzonych na terytorium Polski.
Na stronie:
Lista badań

Informacje Podstawowe

Sponsor badania

Oddział Sponsora w Polsce

INFORMACJE O BADANIU

Obszar terapeutyczny

Badany produkt leczniczy (IMP)

Stosowanie placebo

Kluczowe kryteria włączenia

Kluczowe kryteria wyłączenia

Faza badania

badanie krajowe
badanie międzynarodowe

Zakres wieku

Płeć

Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej

INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE

Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze

Szukaj
Powrót do menu głownego
LP. Obszar terapeutyczny Nazwa badania
101 choroby układu pokarmowego,

RANDOMIZOWANE, PROWADZONE METODĄ OTWARTEJ PRÓBY BADANIE FAZY I FARMAKOKINETYKI, FARMAKODYNAMIKI I BEZPIECZEŃSTWA ETROLIZUMABU, PRZECHODZĄCE W OTWARTE BADANIE UZUPEŁNIAJĄCE I MONITOROWANIE BEZPIECZEŃSTWA U PACJENTÓW PEDIATRYCZNYCH W WIEKU OD 4 DO PONIŻEJ 18 LAT Z UMIARKOWANĄ LUB CIĘŻKĄ POSTACIĄ WRZODZIEJĄCEGO ZAPALENIA JELITA GRUBEGO BĄDŹ UMIARKOWANĄ LUB CIĘŻKĄ CHOROBĄ LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA

102 nowotwory,

Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby, porównawcze, globalne badanie fazy III mające na celu określenie skuteczności durwalumabu lub połączenia durwalumabu i tremelimumabu w skojarzeniu z chemioterapią opartą na pochodnych platyny w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) w postaci uogólnionej (POSEIDON).

103 choroby układu krążenia,

Międzynarodowe, wieloośrodkowe, kontrolowane placebo badanie kliniczne fazy III z zastosowaniem metodyki podwójnie ślepej próby i randomizacji prowadzone w celu zbadania skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Tikagreloru z kwasem acetylosalicylowym w porównaniu do kwasu acetylosalicylowego w zapobieganiu udarowi i zgonom pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym lub przemijającym atakiem niedokrwiennym.

104 choroby układu oddechowego, choroby jamy ustnej, nosogardła i uszu,

Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone w grupach równoległych, z zastosowaniem metodyki podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, badanie fazy 3 oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania benralizumabu u pacjentów z rozpoznaniem ciężkiej polipowatości nosa.

105 choroby układu oddechowego,

Wieloośrodkowe, randomizowane z zastosowaniem metodyki podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, badanie fazy III, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo tezepelumabu podawanego celem ograniczenia stosowania doustnych kortykosteroidów u pacjentów dorosłych z rozpoznaniem astmy oskrzelowej zależnej od terapii doustnymi kortykosteroidami (SOURCE).

106 nowotwory,

Wieloośrodkowe badanie fazy 1b, prowadzone jako próba otwarta o wielu ramionach, oceniające bezpieczeństwo, tolerancję, farmakokinetykę oraz wczesne sygnały działania przeciwnowotworowego AZD9291, w kombinacji ze wzrastającymi dawkami nowoczesnych terapeutyków, u pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca.

107 choroby narządów płciowych, zaburzenia okresu ciązy i porodu,

Otwarte, prowadzone w grupach równoległych, randomizowane, wieloośrodkowe badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność wilaprysanu u pacjentek z mięśniakami macicy w porównaniu z leczeniem standardowym

108 nowotwory,

Randomizowane, podwójnie zaślepione, wieloośrodkowe badanie fazy III porównujące stosowanie dożylnego inhibitora PI3K, kopanlizybu w skojarzeniu ze standardową immunochemioterapią oraz standardowej immunochemioterapii u pacjentów z nawrotowym indolentnym chłoniakiem nieziarniczym (nie-Hodgkinowskim, iNHL) – CHRONOS-4.

109 choroby narządów płciowych,

Randomizowane, kontrolowane placebo, podwójnie zaślepione, prowadzone w grupach równoległych, badające zależność odpowiedzi na leczenie od wielkości dawki, wieloośrodkowe badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo różnych doustnych dawek BAY1128688 po upływie 12-tygodniowego okresu leczenia u kobiet z objawową endometriozą.

110 choroby układu pokarmowego,

Wieloośrodkowe, otwarte badanie mające na celu długoterminową ocenę skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji powtórzonego podawania adalimumabu u pacjentów z chorobą Crohna.