Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Dodaj badanie
Prezentowane dane zostały przekazane przez firmy członkowskie ZPIFF INFARMA. Baza nie stanowi więc kompletnego źródła informacji na temat badań klinicznych prowadzonych na terytorium Polski.
Na stronie:
Lista badań

Informacje Podstawowe

Sponsor badania

Oddział Sponsora w Polsce

INFORMACJE O BADANIU

Obszar terapeutyczny

Badany produkt leczniczy (IMP)

Stosowanie placebo

Kluczowe kryteria włączenia

Kluczowe kryteria wyłączenia

Faza badania

badanie krajowe
badanie międzynarodowe

Zakres wieku

Płeć

Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej

INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE

Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze

Szukaj
Powrót do menu głownego
LP. Obszar terapeutyczny Nazwa badania
111 choroby skóry i/lub tkanki łącznej, choroby układu kostnego,

Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie 3 fazy porównujące monoterapię ABT-494 stosowanego raz na dobę z monoterapią metotreksatem (MTX) u pacjentów z czynną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, dotychczas nieleczonych MTX

112 nowotwory,

OTWARTE, WIELOOŚRODKOWE, RANDOMIZOWANE BADANIE OCENIAJĄCE SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ATEZOLIZUMABU W PORÓWNANIU Z CHEMIOTERAPIĄ U PACJENTÓW Z NIELECZONYM ZAAWANSOWANYM LUB NAWROTOWYM (STADIUM IIIB BEZ KWALIFIKACJI DO LECZENIA SKOJARZONEGO) LUB PRZERZUTOWYM (STADIUM IV) NIEDROBNOKOMÓRKOWYM RAKIEM PŁUCA, KTÓRZY NIE KWALIFIKUJĄ SIĘ DO TERAPII OPARTEJ NA ZWIĄZKACH PLATYNY

113 nowotwory,

WIELOOŚRODKOWE, JEDNORAMIENNE, BADANIE FAZY III/IV ATEZOLIZUMABU (TECENTRIQ), OCENIAJĄCE DŁUGOTERMINOWE BEZPIECZEŃSTWO I SKUTECZNOŚĆ U WCZEŚNIEJ LECZONYCH PACJENTÓW Z MIEJSCOWO ZAAWANSOWANYM LUB PRZERZUTOWYM NIEDROBNOKOMÓRKOWYM RAKIEM PŁUCA (TAIL)

114 choroby układu nerwowego,

WIELOOŚRODKOWE, RANDOMIZOWANE, PODWÓJNIE ZAŚLEPIONE, KONTROLOWANE PLACEBO BADANIE III FAZY PROWADZONE W GRUPACH RÓWNOLEGŁYCH, OCENIAJĄCE SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO GANTENERUMABU U PACJENTÓW ZE WCZESNĄ (PRODROMALNĄ DO ŁAGODNEJ) POSTACIĄ CHOROBY ALZHEIMERA

115 nowotwory,

BADANIE FAZY IB/II OCENIAJĄCE STOSOWANIE KOBIMETYNIBU STOSOWANEGO W MONOTERAPII LUB W SKOJARZENIU Z WENETOKLAKSEM ORAZ Z LUB BEZ ATEZOLIZUMABU, U PACJENTÓW Z NAWROTOWYM I OPORNYM NA LECZENIE SZPICZAKIEM MNOGIM

116 choroby krwi i węzłów chłonnych,

WIELOOŚRODKOWE, OTWARTE BADANIE KLINICZNE FAZY III OCENIAJĄCE SKUTECZNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, FARMAKOKINETYKĘ I FARMAKODYNAMIKĘ EMICIZUMABU PODAWANEGO CO 4 TYGODNIE (Q4W) U PACJENTÓW Z HEMOFILIĄ TYPU A

117 choroby układu oddechowego,

Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie kliniczne III fazy dotyczące stosowania omalizumabu u pacjentów z przewlekłym zapaleniem zatok z polipami nosa

118 choroby układu nerwowego,

WIELOOŚRODKOWE, RANDOMIZOWANE BADANIE FAZY 2 PROWADZONE METODĄ PODWÓJNIE ŚLEPEJ PRÓBY W GRUPACH RÓWNOLEGŁYCH, Z GRUPĄ KONTROLNĄ OTRZYMUJĄCĄ PLACEBO, OCENIAJĄCE SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA MTAU9937A U PACJENTÓW Z PRODROMALNĄ DO ŁAGODNEJ POSTACI CHOROBY ALZHEIMERA

119 nowotwory,

RANDOMIZOWANE, PODWÓJNIE ZAŚLEPIONE, KONTROLOWANE PLACEBO BADANIE FAZY III, IPATASERTIBU W SKOJARZENIU Z PAKLITAKSELEM W LECZENIU PACJENTÓW Z MUTACJAMI PIK3CA/AKT1/PTEN W MIEJSCOWO ZAAWANSOWANYM LUB PRZERZUTOWYM, POTRÓJNIE NEGATYWNYM RAKIEM PIERSI LUB HORMONO ZALEŻNYM, HER2-NEGATYWNYM RAKIEM PIERSI

120 nowotwory,

WIELOOŚRODKOWE, DWURAMIENNE, RANDOMIZOWANE BADANIE KLINICZNE FAZY III PROWADZONE METODĄ OTWARTĄ OCENIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO I SKUTECZNOŚĆ KOBIMETYNIBU W SKOJARZENIU Z ATEZOLIZUMABEM W PORÓWNANIU DO PEMBROLIZUMABU U PACJENTÓW UPRZEDNIO NIELECZONYCH Z ZAAWANSOWANYM CZERNIAKIEM BEZ MUTACJI W GENIE BRAFV600 (TYPU „DZIKIEGO”)