Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Dodaj badanie
Prezentowane dane zostały przekazane przez firmy członkowskie ZPIFF INFARMA. Baza nie stanowi więc kompletnego źródła informacji na temat badań klinicznych prowadzonych na terytorium Polski.
Na stronie:
Lista badań

Informacje Podstawowe

Sponsor badania

Oddział Sponsora w Polsce

INFORMACJE O BADANIU

Obszar terapeutyczny

Badany produkt leczniczy (IMP)

Stosowanie placebo

Kluczowe kryteria włączenia

Kluczowe kryteria wyłączenia

Faza badania

badanie krajowe
badanie międzynarodowe

Zakres wieku

Płeć

Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej

INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE

Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze

Szukaj
Powrót do menu głownego
LP. Obszar terapeutyczny Nazwa badania
121 nowotwory,

Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane przy użyciu placebo badanie kliniczne fazy III atezolizumabu (przeciwciała anty PD-L1) jako terapii adjuwantowej po radykalnym lokalnym leczeniu u pacjentów z lokalnie zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi o wysokim ryzyku.

122 choroby krwi i węzłów chłonnych,

JEDNORAMIENNE, WIELOOŚRODKOWE BADANIE KLINICZNE FAZY IIIB OCENIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO I TOLERANCJĘ PROFILAKTYCZNEGO PODAWANIA EMICIZUMABU U PACJENTÓW Z HEMOFILIĄ TYPU A Z INHIBITOREM

123 nowotwory,

BADANIE WIELOOŚRODKOWE FAZY II PROWADZONE METODĄ OTWARTEJ PRÓBY, OCENIAJĄCE AKTYWNOŚĆ TERAPEUTYCZNĄ CZĄSTECZKI RO6874281, IMMUNOCYTOKINY SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z WARIANTU INTERLEUKINY 2 (IL-2V) SKIEROWANEJ PRZECIWKO BIAŁKU AKTYWUJĄCEMU FIBROBLASTY ALFA (FAP), W SKOJARZENIU Z ATEZOLIZUMABEM (ANTY PD-L1), PODAWANYCH DOŻYLNIE U PACJENTÓW Z ZAAWANSOWANYMI I/LUB PRZERZUTOWYMI GUZAMI LITYMI

124 choroby układu pokarmowego, zaburzenia immunologiczne,

PROWADZONE METODĄ PODWÓJNIE ŚLEPEJ PRÓBY, WIELOOŚRODKOWE BADANIE FAZY III Z GRUPĄ KONTROLNĄ OTRZYMUJĄCĄ PLACEBO, DOTYCZĄCE SKUTECZNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA ETROLIZUMABU STOSOWANEGO W RAMACH LECZENIA INDUKCYJNEGO ORAZ LECZENIA PODTRZYMUJĄCEGO U PACJENTÓW Z CZYNNĄ POSTACIĄ WRZODZIEJĄCEGO ZAPALENIA JELITA GRUBEGO O UMIARKOWANYM LUB CIĘŻKIM NASILENIU, KTÓRZY BYLI WCZEŚNIEJ LECZENI INHIBITORAMI TNF

125 choroby układu nerwowego,

Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, prowadzone w grupach równoległych, badanie korzyści terapii dodanej, mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa terapii ponesimodem w stosunku do placebo u pacjentów z aktywną rzutową postacią stwardnienia rozsianego, leczonych fumaranem dimetylu (Tecfidera®)

126 choroby układu nerwowego,

Wieloośrodkowe, nieporównawcze badanie będące przedłużeniem badania AC-058B301, oceniające w obserwacji długoterminowej bezpieczeństwo, tolerancję i kontrolę choroby przy zastosowaniu ponesimodu w dawce 20 mg u pacjentów z rzutową postacią stwardnienia rozsianego

127 nowotwory, choroby układu oddechowego,

Wieloośrodkowe otwarte badanie fazy 3 z randomizacją, dotyczące rowalpituzumabu tezyryny w porównaniu z topotekanem, u chorych z zaawansowanym lub przerzutowym drobnokomórkowym rakiem płuc (DRP) i wysoką ekspresją białka DLL3 (DLL3wys.), u których doszło do pierwszej progresji choroby w trakcie lub po chemioterapii pierwszego rzutu z wykorzystaniem związków platyny.

128 choroby układu pokarmowego,

Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kontrolowane placebo oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania risankizumabu w terapii indukcyjnej u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej aktywną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna, u których wcześniejsze leczenie biologiczne zakończyło się niepowodzeniem.

129 choroby układu pokarmowego,

Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kontrolowane placebo oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania risankizumabu w terapii indukcyjnej u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej aktywną chorobą Leśniowskiego-Crohna.

130 choroby zakaźne,

Jednoramienne, otwarte badanie mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa leków Glecaprewir (GLE)/Pibrentaswir (PIB) u wcześniej nieleczonych dorosłych pacjentów z przewlekłym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) o genotypie 1, 2, 4, 5 lub 6 i wyrównaną marskością wątroby.