Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Dodaj badanie
Prezentowane dane zostały przekazane przez firmy członkowskie ZPIFF INFARMA. Baza nie stanowi więc kompletnego źródła informacji na temat badań klinicznych prowadzonych na terytorium Polski.
Na stronie:
Lista badań

Informacje Podstawowe

Sponsor badania

Oddział Sponsora w Polsce

INFORMACJE O BADANIU

Obszar terapeutyczny

Badany produkt leczniczy (IMP)

Stosowanie placebo

Kluczowe kryteria włączenia

Kluczowe kryteria wyłączenia

Faza badania

badanie krajowe
badanie międzynarodowe

Zakres wieku

Płeć

Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej

INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE

Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze

Szukaj
Powrót do menu głownego
LP. Obszar terapeutyczny Nazwa badania
31 nowotwory,

WIELOOŚRODKOWE, MIĘDZYNARODOWE, BADANIE KONTYNUUJĄCE LECZENIE ALEKTYNIBEM U PACJENTÓW Z NOWOTWOREM Z REARANŻACJĄ W GENIE KINAZY CHŁONIAKA ANAPLASTYCZNEGO (ALK-DODATNI) LUB REARANŻACJĄ PODCZAS TRANSFEKCJI (RET-DODATNI)

32 nowotwory,

PODWÓJNIE ZAŚLEPIONE, WIELOOŚRODKOWE, RANDOMIZOWANE BADANIE FAZY III, OCENIAJĄCE SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA ATEZOLIZUMABU LUB PLACEBO W SKOJARZENIU Z CHEMIOTERAPIĄ OPARTĄ NA ZWIĄZKACH PLATYNY W LECZENIU NEOADJUWANTOWYM U PACJENTÓW Z OPERACYJNYM NIEDROBNOKOMÓRKOWYM RAKIEM PŁUCA W STOPNIU II, IIIA LUB – W WYBRANYCH PRZYPADKACH – W STOPNIU IIIB

33 nowotwory,

Wieloośrodkowe, globalne, randomizowane badanie fazy III, prowadzone metodą otwartej próby, oceniające leczenie pierwszego rzutu z zastosowaniem durwalumabu w skojarzeniu z chemioterapią standardową, durwalumabu w skojarzeniu z tremelimumabem i chemioterapią standardową oraz samej chemioterapii standardowej u pacjentów z nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem urotelialnym.

34 nowotwory,

Wieloośrodkowe, globalne, randomizowane badanie fazy III, prowadzone metodą otwartej próby, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania durwalumabu w skojarzeniu z gemcytabiną+cisplatyną w ramach leczenia neoadjuwantowego, a następnie stosowania durwalumabu w monoterapii w ramach leczenia adjuwantowego, u pacjentów z rakiem pęcherza naciekającym mięśniówkę. (NIAGARA)

35 nowotwory,

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane za pomocą placebo, wieloośrodkowe badanie fazy III, oceniające durwalumab w terapii konsolidacyjnej u pacjentów z miejscowo zaawansowanym, nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (w III stadium zaawansowania), u których nie wystąpiła progresja po definitywnej, opartej na pochodnych platyny, chemioradioterapii (PACIFIC 5)

36 choroby układu krążenia,

Międzynarodowe, randomizowane, otwarte, wieloośrodkowe prowadzone w grupach równoległych badanie fazy I porównujące wpływ AZD9977 i spironolaktonu na stężenie potasu w surowicy [sK+] w okresie stosowania przez 28 dni u pacjentów niewydolnością serca z obniżoną  frakcją wyrzutową  (HFmEF) lub z zachowaną frakcją wyrzutową (HFpEF) u których  szacunkowy współczynniki filtracji kłębuszkowej (eGFR) mieści się w zakresie ≥40 and ≤70 mL/min/1.73m2.

37 nowotwory,

Wieloośrodkowe badanie fazy IB, prowadzone metodą otwartej próby, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo durwalumabu w połączeniu z nowymi terapiami onkologicznymi, z chemioterapią lub bez chemioterapii w pierwszej linii leczenia pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) w IV stadium zaawansowania (MAGELLAN)

38 nowotwory,

Międzynarodowe, wieloośrodkowe badanie III fazy, prowadzone z zastosowaniem metodyki podwójnie ślepej próby i randomizacji, kontrolowane placebo, z durwalumabem po radioterapii stereotaktycznej (SBRT) w leczeniu pacjentów z nieoperowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc w stopniu I/II bez zajęcia węzłów chłonnych (PACIFIC-4/RTOG-3515)

39 choroby układu oddechowego,

A Multicentre, Double-blind, Randomized, Placebo Controlled, Parallel Group, Phase 3, Safety Extension Study to Evaluate the Safety and Tolerability of Tezepelumab in Adults and Adolescents with Severe Uncontrolled Asthma.

40 nowotwory,

A Phase III, Randomized, Multi-Center, Double-Blind, Global Study to Determine the Efficacy and Safety of Durvalumab in Combination With and following Chemoradiotherapy Compared to Chemoradiotherapy Alone for Treatment in Women With Locally Advanced Cervical Cancer (CALLA)