Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Dodaj badanie
Prezentowane dane zostały przekazane przez firmy członkowskie ZPIFF INFARMA. Baza nie stanowi więc kompletnego źródła informacji na temat badań klinicznych prowadzonych na terytorium Polski.
Na stronie:
Lista badań

Informacje Podstawowe

Sponsor badania

Oddział Sponsora w Polsce

INFORMACJE O BADANIU

Obszar terapeutyczny

Badany produkt leczniczy (IMP)

Stosowanie placebo

Kluczowe kryteria włączenia

Kluczowe kryteria wyłączenia

Faza badania

badanie krajowe
badanie międzynarodowe

Zakres wieku

Płeć

Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej

INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE

Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze

Szukaj
Powrót do menu głownego
LP. Obszar terapeutyczny Nazwa badania
51 choroby układu pokarmowego,

Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Upadacitinibu (ABT-494) w terapii indukcyjnej u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej postacią choroby Leśniowskiego-Crohna, bez wystarczającej odpowiedzi lub z nietolerancją na terapię konwencjonalną, ale bez niepowodzenia terapią biologiczną.

52 choroby układu pokarmowego,

Badanie kontynuacyjne II fazy prowadzone metodą otwartej próby, w jednej grupie, mające na celu ocenę długookresowego bezpieczeństwa stosowania preparatu BI 655066/ABBV-066 (risankizumabu) u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego

53 choroby układu pokarmowego,

Wieloośrodkowe, randomizowane podwójnie zaślepione badanie kontrolowane placebo oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania risankizumabu w 52. tygodniowej terapii podtrzymującej oraz otwartym badaniu kontynuacyjnym u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna, którzy odpowiedzieli na leczenie indukcyjne w badaniu M16-006 lub M15-991; lub ukończyli Badanie M15-989.

54 choroby układu pokarmowego,

Wieloośrodkowe, otwarte badanie mające na celu ocenę długoterminowego bezpieczeństwa i tolerancji wielokrotnych dawek adalimumabu, ludzkiego przeciwciała monoklonalnego anty-TNF, podawanych pacjentom pediatrycznym z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, którzy ukończyli badanie M11-290

55 choroby układu pokarmowego,

Podwójnie zaślepione, randomizowane, wieloośrodkowe badanie dotyczące porównania standardowej i podwyższonej dawki Adalimumabu w terapii indukującej i podtrzymującej u pacjentów z aktywną postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego

56 choroby skóry i/lub tkanki łącznej,

Badanie fazy II prowadzone w celu oceny bezpieczeństwa stosowania, tolerancji I skuteczności preparatu ABT-122 u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów z niedostateczną odpowiedzią na metotreksat.

57 choroby skóry i/lub tkanki łącznej, choroby układu kostnego,

Podwójnie zaślepione badanie III fazy z randomizacją porównujące stosowanie ABT-494 do placebo oraz do adalimumabu u pacjentów z czynnym łuszczycowym zapaleniem stawów, którzy wykazali niedostateczną odpowiedź na leczenie co najmniej jednym niebiologicznym lekiem modyfikującym przebieg choroby (DMARD) w wywiadzie – SELECT-PsA 1

58 nowotwory, choroby krwi i węzłów chłonnych,

Randomizowane, kontrolowane placebo badanie 3 fazy prowadzone z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, dotyczące stosowania wenetoklaksu w skojarzeniu z azacytydyną w porównaniu do stosowania azacytydyny w monoterapii u wcześniej nieleczonych chorych na ostrą białaczkę szpikową niekwalifikujących się do standardowego leczenia indukcyjnego.

59 choroby skóry i/lub tkanki łącznej, choroby układu kostnego,

Badanie 3 fazy z randomizacją, aktywnie kontrolowane, podwójnie zaślepione porównujące terapię ABT-494 z Abataceptem u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego z niewystarczającą odpowiedzią lub nietolerancją na leczenie biologicznymi lekami modyfikującymi przebieg choroby (bDMARD), otrzymujących konwencjonalne syntetyczne leki modyfikujące przebieg choroby (ksDMARD) w stałej dawce

60 choroby skóry i/lub tkanki łącznej, choroby układu kostnego,

Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność leczenia upadacitinibem pacjentów z aktywnym zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa.