Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Dodaj badanie
Prezentowane dane zostały przekazane przez firmy członkowskie ZPIFF INFARMA. Baza nie stanowi więc kompletnego źródła informacji na temat badań klinicznych prowadzonych na terytorium Polski.
Na stronie:
Lista badań

Informacje Podstawowe

Sponsor badania

Oddział Sponsora w Polsce

INFORMACJE O BADANIU

Obszar terapeutyczny

Badany produkt leczniczy (IMP)

Stosowanie placebo

Kluczowe kryteria włączenia

Kluczowe kryteria wyłączenia

Faza badania

badanie krajowe
badanie międzynarodowe

Zakres wieku

Płeć

Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej

INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE

Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze

Szukaj
Powrót do menu głownego
LP. Obszar terapeutyczny Nazwa badania
881 choroby skóry i/lub tkanki łącznej,

Randomizowane, wieloośrodkowe badanie prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, dotyczące podawanego podskórnie preparatu secukinumab, oceniające odpowiedź i utrzymywanie tej odpowiedzi, wyrażonej wskaźnikiem PASI (Psoriasis Area and Severity Index), u pacjentów z przewlekłą łuszczycą zwyczajną, leczonych stałym schematem dawkowania lub schematem wznawianym w początkowej fazie nawrotu choroby.

882 choroby zakaźne,

Badanie kliniczne fazy III dotyczące oceny bezpieczeństwa i skuteczności leczenia skojarzonego Boceprewirem/Peginterferonem alfa-2a/Rybawiryną u pacjentów przewlekle zakażonych wirusem HCV o genotypie 1, z allelem IL28B CC.

883 choroby układu krążenia,

Podwójnie zaślepione, randomizowane w grupach równoległych, kontrolowane placebo, międzynarodowe badanie kliniczne mające na celu ocenę skuteczności Ticagreloru w zapobieganiu zdarzeniom zatorowym, przy zastosowaniu jako leczenie uzupełniające do terapii kwasem acetylosalicylowym u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego.

884 nowotwory,

Randomizowane, wieloośrodkowe, kontrolowane placebo badanie kliniczne III fazy, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, oceniające działanie preparatu ewerolimus podawanego codziennie w połączeniu z trastuzumabem i winorelbiną u wcześniej leczonych pacjentek z miejscowo zaawansowanym lub rozsianym rakiem piersi wykazującym nadmierną ekspresję HER2/neu

885 nowotwory, choroby układu krążenia, choroby krwi i węzłów chłonnych,

Badanie kliniczne preparatu MK-8808, prowadzone jako próba otwarta w jednej grupie pacjentów z rozpoznaniem zaawansowanego chłoniaka grudkowego CD20 dodatniego.

886 nowotwory,

Randomizowane badanie kliniczne prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną otrzymującą placebo dotyczące zastosowania preparatu RAD001 w leczeniu naczyniakomięśniakotłuszczaków (angiomyolipoma) u chorych ze stwardnieniem guzowatym (Tuberous Sclerosis Complex, TSC) lub sporadyczną limfangioleiomiomatozą (Sporadic Lymphangioleiomyomatosis, LAM)

887 choroby krwi i węzłów chłonnych,

Skuteczność i bezpieczeństwo N8 w zapobieganiu i doraźnym leczeniu epizodów krwawienia u osób z hemofilią A

888 zaburzenia hormonalne i/lub metaboliczne, inne

Badanie kliniczne porównujące skuteczność i bezpieczeństwo insuliny degludec/insuliny aspart i BIAsp 30 u pacjentów z cukrzycą typu 2 nigdy wcześniej nieleczonych insuliną.

889 choroby krwi i węzłów chłonnych,

Skuteczność i bezpieczeństwo NNC 0078-0000-0007 w leczeniu epizodów ostrych krwawień u pacjentów. Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, z aktywną kontrolą badanie fazy 3 mające na celu wykazanie skuteczności i bezpieczeństwa preparatu NNC 0078-0000-0007 w leczeniu ostrych krwawień u pacjentów z wrodzoną hemofilią i obecnością inhibitorów.

890 nowotwory,

Randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z kontrolą placebo w celu oceny skuteczności recMAGE-A3 + ASCI jako leczenia adjuwantowego u pacjentów po operacyjnym usunięciu MAGE-A3-pozytywnego czerniaka w III stopniu zaawansowania.