Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Dodaj badanie
Prezentowane dane zostały przekazane przez firmy członkowskie ZPIFF INFARMA. Baza nie stanowi więc kompletnego źródła informacji na temat badań klinicznych prowadzonych na terytorium Polski.
Na stronie:
Lista badań

Informacje Podstawowe

Sponsor badania

Oddział Sponsora w Polsce

INFORMACJE O BADANIU

Obszar terapeutyczny

Badany produkt leczniczy (IMP)

Stosowanie placebo

Kluczowe kryteria włączenia

Kluczowe kryteria wyłączenia

Faza badania

badanie krajowe
badanie międzynarodowe

Zakres wieku

Płeć

Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej

INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE

Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze

Szukaj
Powrót do menu głownego
LP. Obszar terapeutyczny Nazwa badania
81 choroby skóry i/lub tkanki łącznej,

Badanie wieloośrodkowe, z randomizacją, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby mające na celu ocenę działania etanerceptu i metotreksatu w skojarzeniu lub w monoterapii u pacjentów chorych na łuszczycowe zapalenie stawów

82 choroby układu pokarmowego,

Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Upadacitinibu (ABT-494) w terapii indukcyjnej u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej postacią choroby Leśniowskiego-Crohna, bez wystarczającej odpowiedzi lub z nietolerancją na leczenie biologiczne.

83 choroby skóry i/lub tkanki łącznej,

Badanie 4 fazy, podwójnie zaślepione, randomizowane, wieloośrodkowe kontrolowane placebo badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność leczenia Adalimumabem w skojarzeniu z zabiegiem chirurgicznym u pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego ropnym zapaleniem apokrynowych gruczołów potowych.

84 choroby układu krążenia,

Wieloośrodkowe badanie z randomizacją, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną przyjmującą placebo oceniające skuteczność i bezpieczeństwo omekamtyw mekarbil i jego wpływ na śmiertelność i zachorowalność u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową

85 zaburzenia immunologiczne,

Badanie kliniczne fazy 1b/2a prowadzone w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności AMG 592 u pacjentów z czynnym toczniem rumieniowatym układowym, u których w ramach standardowego leczenia terapeutycznego wykazano niezadawalającą odpowiedź na leczenie.

86 nowotwory,

Otwarte, wieloośrodkowe badanie fazy II z randomizacją, prowadzone w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa leczenia neoadjuwantowego produktem Talimogene Laherparepvec w połączeniu z zabiegiem chirurgicznym w porówaniu z samym zabiegiem chirurgicznym u pacjentów z resekcyjnym czerniakiem złośliwym w stopniu IIIB do IVM1a

87 choroby układu pokarmowego,

Badanie z zastosowaniem wielu dawek, randomizowane, z podwójnie ślepą próbą i grupą kontrolną placebo dotyczące oceny bezpieczeństwa, tolerancji i skuteczności działania AMG 181 u osób z umiarkowaną do ciężkiej postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

88 inne

Badanie z randomizacją , prowadzone metodą podwójnie ślepej próby dotyczące podtrzymania remisji choroby u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów po zakończeniu leczenia etanerceptem stosowanym w monoterapii w porównaniu do leczenia metotreksatem w monoterapii

89 choroby skóry i/lub tkanki łącznej,

Wieloośrodkowe badanie fazy II, prowadzone metodą otwartej próby z jednym ramieniem oceniające korelację między wskaźnikiem odpowiedzi obiektywnych a początkową gęstością komórek CD8+ w guzie u pacjentów w stadium IIIB-IVM1c nieoperacyjnego czerniaka leczonych produktem talimogene laherparepvec

90 inne

Badanie metodą otwartej próby mające na celu ocenę bezpieczeństwa, tolerancji, farmakokinetyki i farmakodynamiki pojedynczej dawki produktu etelkalcetyd (AMG 416) u pacjentów w wieku od 2 do 18 lat, z wtórną nadczynnością przytarczyc poddawanych hemodializie.