Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Dodaj badanie
Prezentowane dane zostały przekazane przez firmy członkowskie ZPIFF INFARMA. Baza nie stanowi więc kompletnego źródła informacji na temat badań klinicznych prowadzonych na terytorium Polski.
Na stronie:
Lista badań

Informacje Podstawowe

Sponsor badania

Oddział Sponsora w Polsce

INFORMACJE O BADANIU

Obszar terapeutyczny

Badany produkt leczniczy (IMP)

Stosowanie placebo

Kluczowe kryteria włączenia

Kluczowe kryteria wyłączenia

Faza badania

badanie krajowe
badanie międzynarodowe

Zakres wieku

Płeć

Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej

INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE

Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze

Szukaj
Powrót do menu głownego
LP. Obszar terapeutyczny Nazwa badania
81 choroby krwi i węzłów chłonnych,

JEDNORAMIENNE, WIELOOŚRODKOWE BADANIE KLINICZNE FAZY IIIB OCENIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO I TOLERANCJĘ PROFILAKTYCZNEGO PODAWANIA EMICIZUMABU U PACJENTÓW Z HEMOFILIĄ TYPU A Z INHIBITOREM

82 nowotwory,

BADANIE WIELOOŚRODKOWE FAZY II PROWADZONE METODĄ OTWARTEJ PRÓBY, OCENIAJĄCE AKTYWNOŚĆ TERAPEUTYCZNĄ CZĄSTECZKI RO6874281, IMMUNOCYTOKINY SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z WARIANTU INTERLEUKINY 2 (IL-2V) SKIEROWANEJ PRZECIWKO BIAŁKU AKTYWUJĄCEMU FIBROBLASTY ALFA (FAP), W SKOJARZENIU Z ATEZOLIZUMABEM (ANTY PD-L1), PODAWANYCH DOŻYLNIE U PACJENTÓW Z ZAAWANSOWANYMI I/LUB PRZERZUTOWYMI GUZAMI LITYMI

83 choroby układu nerwowego,

Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, prowadzone w grupach równoległych, badanie korzyści terapii dodanej, mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa terapii ponesimodem w stosunku do placebo u pacjentów z aktywną rzutową postacią stwardnienia rozsianego, leczonych fumaranem dimetylu (Tecfidera®)

84 choroby układu nerwowego,

Wieloośrodkowe, nieporównawcze badanie będące przedłużeniem badania AC-058B301, oceniające w obserwacji długoterminowej bezpieczeństwo, tolerancję i kontrolę choroby przy zastosowaniu ponesimodu w dawce 20 mg u pacjentów z rzutową postacią stwardnienia rozsianego

85 nowotwory, choroby układu oddechowego,

Wieloośrodkowe otwarte badanie fazy 3 z randomizacją, dotyczące rowalpituzumabu tezyryny w porównaniu z topotekanem, u chorych z zaawansowanym lub przerzutowym drobnokomórkowym rakiem płuc (DRP) i wysoką ekspresją białka DLL3 (DLL3wys.), u których doszło do pierwszej progresji choroby w trakcie lub po chemioterapii pierwszego rzutu z wykorzystaniem związków platyny.

86 choroby układu pokarmowego,

Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kontrolowane placebo oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania risankizumabu w terapii indukcyjnej u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej aktywną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna, u których wcześniejsze leczenie biologiczne zakończyło się niepowodzeniem.

87 choroby układu pokarmowego,

Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kontrolowane placebo oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania risankizumabu w terapii indukcyjnej u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej aktywną chorobą Leśniowskiego-Crohna.

88 choroby zakaźne,

Jednoramienne, otwarte badanie mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa leków Glecaprewir (GLE)/Pibrentaswir (PIB) u wcześniej nieleczonych dorosłych pacjentów z przewlekłym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) o genotypie 1, 2, 4, 5 lub 6 i wyrównaną marskością wątroby.

89 nowotwory, choroby układu oddechowego,

Badanie fazy 3 z randomizacją prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z kontrolą placebo dotyczące rowalpituzumabu tezyryny jako leczenia podtrzymującego po chemioterapii pierwszej linii opartej na związkach platyny u uczestników z rozległym drobnokomórkowym rakiem płuc (MERU)

90 choroby układu oddechowego,

Wieloośrodkowe, prowadzone w grupach równoległych z zastosowaniem metodyki podwójnie ślepej próby i randomizacji, kontrolowane placebo badanie III fazy oceniające skuteczność kontroli glikemii i bezpieczeństwo dla funkcji nerek, zastosowania dapagliflozyny u pacjentów z rozpoznaniem cukrzycy typu 2 i umiarkowaną niewydolnością nerek (Przewlekła Choroba Nerek w stopniu 3A) oraz niewystarczającą kontrolą glikemii.