Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Dodaj badanie
Prezentowane dane zostały przekazane przez firmy członkowskie ZPIFF INFARMA. Baza nie stanowi więc kompletnego źródła informacji na temat badań klinicznych prowadzonych na terytorium Polski.
Na stronie:
Lista badań

Informacje Podstawowe

Sponsor badania

Oddział Sponsora w Polsce

INFORMACJE O BADANIU

Obszar terapeutyczny

Badany produkt leczniczy (IMP)

Stosowanie placebo

Kluczowe kryteria włączenia

Kluczowe kryteria wyłączenia

Faza badania

badanie krajowe
badanie międzynarodowe

Zakres wieku

Płeć

Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej

INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE

Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze

Szukaj
Powrót do menu głownego
LP. Obszar terapeutyczny Nazwa badania
941 choroby zakaźne,

Badanie kliniczne fazy II prowadzone metodą otwartą dotyczące stosowania preparatu MK-7009 jednocześnie z pegylowanym interferonem alfa-2a i rybawiryną u pacjentów z przewlekłym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu C, którzy uczestniczyli wcześniej w innych badaniach klinicznych z użyciem preparatu MK-7009.

942 choroby zakaźne,

Badanie fazy II z randomizacją i grupą kontrolną placebo dotyczące oceny bezpieczeństwa, tolerancji i skuteczności 4 różnych schematów leczenia MK-7009 stosowanego jednocześnie z interferonem pegylowanym i rybawiryną u leczonych wcześniej pacjentów z przewlekłym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) genotypu 1

943 nowotwory,

Wieloośrodkowe badanie fazy I/II oceniające BAY 86 9766 w skojarzeniu z gemcytabiną u pacjentów z miejscowo zaawansowanym, nieoperacyjnym lub przerzutowym rakiem trzustki

944 choroby nerek i dróg moczowych, inne

Wieloośrodkowe, dwuramienne, randomizowane, otwarte badanie kliniczne, dotyczące występowania nowych przypadków cukrzycy u pacjentów po przeszczepie nerki w trakcie leczenia immunosupresyjnego opartego na Advagrafie z lub bez kortykosteroidów (ADVANCE).

945 choroby układu mięśniowego,

Otwarte w fazie przedłużenia badanie oceniające długoterminowe bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność GSK2402968 u pacjentów z dystrofią mięśniową typu Duchenne’a.

946 choroby układu nerwowego,

Otwarte badanie kliniczne, w którym stosowane są elastyczne dawki retygabiny szybko uwalniającej się (IR), jako terapia dodana do określonej monoterapii przeciwpadaczkowego leczenia u dorosłych z częściowymi napadami padaczkowymi.

947 choroby nerek i dróg moczowych,

Badanie kliniczne fazy IIb prowadzone w 2-ch etapach, z randomizacją, kontrolowane przy użyciu placebo i aktywnego komparatora (Tolterodyna), mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku MK-4618 u pacjentów cierpiących z powodu nadreaktywności pęcherza moczowego.

948 choroby układu kostnego,

Badanie kliniczne trzeciej fazy z użyciem placebo mające na celu ocenić bezpieczeństwo i efektywność leku odanakatyb (MK-0822) w redukcji ryzyka złamań kości u kobiet po menopauzie chorujących na osteoporozę oraz leczonych wapniem i witaminą D3.

949 choroby układu krążenia,

Wieloośrodkowe, randomizowane badanie, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, w celu oceny korzyści klinicznych i bezpieczeństwa preparatu Vytorin (Ezetimibe/Simvastatin w postaci tabletki) w porównaniu z monoterapią symwastatyną u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka z ostrym zespołem wieńcowym (redukcja incydentów wieńcowych: międzynarodowe badanie skuteczności preparatu Vytorin - IMPROVE IT)

950 choroby układu oddechowego,

Badanie wieloośrodkowe, randomizowane, z podwójnie ślepą próbą, podwójnie pozorowaną, w modelu równoległym, z grupą kontrolną otrzymującą aktywne leczenie, porównujące skuteczność i bezpieczeństwo inhalacji 2,5 µg and 5 µg tiotropium za pomocą inhalatora Respimat z inhalacją 18 µg kapsułek tiotropium podawanych przez inhalator HandiHaler