Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Dodaj badanie
Prezentowane dane zostały przekazane przez firmy członkowskie ZPIFF INFARMA. Baza nie stanowi więc kompletnego źródła informacji na temat badań klinicznych prowadzonych na terytorium Polski.
Na stronie:
Lista badań

Informacje Podstawowe

Sponsor badania

Oddział Sponsora w Polsce

INFORMACJE O BADANIU

Obszar terapeutyczny

Badany produkt leczniczy (IMP)

Stosowanie placebo

Kluczowe kryteria włączenia

Kluczowe kryteria wyłączenia

Faza badania

badanie krajowe
badanie międzynarodowe

Zakres wieku

Płeć

Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej

INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE

Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze

Szukaj
Powrót do menu głownego
LP. Obszar terapeutyczny Nazwa badania
951 choroby układu oddechowego,

Randomizowane badanie III fazy, z podwójnie ślepą próbą, z grupą kontrolną placebo, w modelu równoległym, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania inhalacji tiotropium za pomocą inhalatora Respimat® (2,5 i 5 µg raz na dobę) w porównaniu do placebo i salmeterolu HFA MDI (50 µg dwa razy na dobę) przez 24 tygodnie u pacjentów z umiarkowaną astmą

952 nowotwory,

Wieloośrodkowe, randomizowane Badanie III fazy, z podwójnie ślepą próbą, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania BIBF 1120 w połączeniu z karboplatyną i paklitakselem w porównaniu do placebo w połączeniu z karboplatyną i paklitakselem w leczeniu zaawansowanego raka jajnika

953 nowotwory,

Randomizowane badanie III fazy porównujące chemioterapię z zastosowaniem BIBW 2992 i cotygodniowego podania paklitakselu z monoterapią BIBW 2992 i następczą chemioterapią wg wyboru badacza w niedrobnokomórkowym raku płuca u pacjentów z niepowodzeniem leczenia erlotinibem i gefitinibem

954 zaburzenia hormonalne i/lub metaboliczne,

Randomizowane badanie III fazy, z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo, w modelu równoległym, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo BI 10773 (10 mg i 25 mg podawanych doustnie raz na dobę) jako dodatek do trwającej ponad 52 tygodnie terapii przeciwcukrzycowej u pacjentów z cukrzycą typu 2, niewydolnością nerek oraz nieprawidłową kontrolą glikemii

955 choroby układu krążenia,

Długoterminowe, wieloośrodkowe, rozszerzone badanie pacjentów z migotaniem przedsionków leczonych dabigatranem, którzy ukończyli badanie RE-LY oraz badanie z randomizacją, oceniające wpływ wdrożenia tej wiedzy do praktyki klinicznej (ang. „Translation Knowledge”) na przebieg choroby

956 nowotwory,

Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby badanie skuteczności i bezpieczeństwa ofatumumabu i lekarskiego wyboru postępowania u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową, oporną na fludarabinę, z dużą masą guza.