Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Bezwzględne zwiększenie ryzyka

(ARI, absolute risk increase) – bezwzględna różnica pomiędzy ryzykiem w grupie eksperymentalnej i w grupie kontrolnej. Określa, o ile zwiększyło się ryzyko wystąpienia niekorzystnego punktu końcowego (np. zdarzenia niepożądanego, powikłania) w wyniku ekspozycji na dany czynnik (np. lek) lub interwencję (np. zabieg operacyjny).