Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Iloraz szans

(OR, odds ratio) – iloraz szansy wystąpienia określonego stanu klinicznego w grupie eksponowanej na dany czynnik lub interwencję i szansy wystąpienia tego stanu w grupie nieeksponowanej (kontrolnej).