Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Korzyść względna

(RB, relative benefit) – iloraz prawdopodobieństwa wystąpienia danego korzystnego punktu końcowego w grupie eksperymentalnej i iloraz tego prawdopodobieństwa w grupie kontrolnej. Określa stopień zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia pożądanego punktu końcowego.