Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Szansa

stosunek prawdopodobieństwa wystąpienia określonego stanu klinicznego do prawdopodobieństwa jego niewystąpienia w danej grupie.