Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Dodaj badanie
Prezentowane dane zostały przekazane przez firmy członkowskie ZPIFF INFARMA. Baza nie stanowi więc kompletnego źródła informacji na temat badań klinicznych prowadzonych na terytorium Polski.
Na stronie:
Lista badań

Informacje Podstawowe

Sponsor badania

Oddział Sponsora w Polsce

INFORMACJE O BADANIU

Obszar terapeutyczny

Badany produkt leczniczy (IMP)

Stosowanie placebo

Kluczowe kryteria włączenia

Kluczowe kryteria wyłączenia

Faza badania

badanie krajowe
badanie międzynarodowe

Zakres wieku

Płeć

Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej

INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE

Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze

Szukaj
Powrót do menu głownego
LP. Obszar terapeutyczny Nazwa badania
1 choroby układu oddechowego,

52- tygodniowe, wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone w grupach równoległych z zastosowaniem metodyki podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, badanie fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Tralokinumabu u pacjentów dorosłych oraz młodocianych z rozpoznaniem astmy oskrzelowej źle kontrolowanej, leczonych kortykosteroidami wziewnymi w połączeniu z długo działającymi  β2- agonistami

2 nowotwory,

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo, wieloośrodkowe badanie fazy III oceniające leczenie podtrzymujące z zastosowaniern Olaparibu w monoterapii u pacjentek z wrażliwym na pochodne platyny, nawrotowym rakiem jajnika z mutacją BRCA, u których utrzymuje się odpowiedź cafkowita lub częściowa po chemioterapii opartej na pochodnych platyny

3 nowotwory,

Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone z zastosowaniem metodyki podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie III fazy oceniające stosowanie w leczeniu podtrzymującym Olaparibu w monoterapii, u pacjentów z rozpoznaniem zaawansowanego raka jajnika (stopień III – IV wg FIGO) i mutacją BRCA następującym po pierwszej linii leczenia chemioterapią opartą na związkach platyny

4 nowotwory,

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane za pomocą placebo, wieloośrodkowe badanie fazy III, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo olaparibu w porównaniu z placebo, jako leczenie uzupełniające u pacjentów z mutacjami BRCA1/2 linii zarodkowej i wysokiego ryzyka HER2-ujemnym pierwotnym rakiem piersi, którzy zakończyli definitywne leczenie lokalne oraz chemioterapię neoadjuwantową lub uzupełniającą.

5 choroby układu krążenia,

Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo badanie II fazy prowadzone w grupach równoległych metodą podwójnie ślepej próby celem ustalenia dawki oraz oceny skuteczności, bezpieczeństwa, farmakokinetyki i farmakodynamiki podawanego doustnie częściowego agonisty receptora adenozyny A1 (neladenoson bialanate) podczas 20 tygodni leczenia pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca i zachowaną frakcją wyrzutową serca.

6 choroby układu krążenia,

Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo badanie II fazy prowadzone w grupach równoległych metodą podwójnie ślepej próby celem ustalenia dawki oraz oceny skuteczności, bezpieczeństwa, farmakokinetyki i farmakodynamiki podawanego doustnie częściowego agonisty receptora adenozyny A1 (neladenoson bialanate) podczas 20 tygodni leczenia pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca i obniżoną frakcją wyrzutową serca.

7 nowotwory,

Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby, jednoramienne, międzynarodowe badanie fazy IIIb, oceniające bezpieczeństwo stosowania obinutuzumabu w monoterapii lub w skojarzeniu z chemioterapią u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową uprzednio nieleczonych, opornych na leczenie lub z nawrotem choroby

8 nowotwory, choroby układu oddechowego,

Wieloośrodkowe otwarte badanie fazy 3 z randomizacją, dotyczące rowalpituzumabu tezyryny w porównaniu z topotekanem, u chorych z zaawansowanym lub przerzutowym drobnokomórkowym rakiem płuc (DRP) i wysoką ekspresją białka DLL3 (DLL3wys.), u których doszło do pierwszej progresji choroby w trakcie lub po chemioterapii pierwszego rzutu z wykorzystaniem związków platyny.

9 choroby układu pokarmowego,

Badanie kontynuacyjne II fazy prowadzone metodą otwartej próby, w jednej grupie, mające na celu ocenę długookresowego bezpieczeństwa stosowania preparatu BI 655066/ABBV-066 (risankizumabu) u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego

10 nowotwory,

WIELOOŚRODKOWE, PROWADZONE METODĄ OTWARTEJ PRÓBY KLINICZNE BADANIE KONTYNUACYJNE DOTYCZĄCE PACJENTÓW WŁĄCZONYCH WCZEŚNIEJ DO BADANIA SPONSOROWANEGO PRZEZ GENENTECH I/LUB F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD Z ZASTOSOWANIEM ATEZOLIZUMABU