Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Dodaj badanie
Prezentowane dane zostały przekazane przez firmy członkowskie ZPIFF INFARMA. Baza nie stanowi więc kompletnego źródła informacji na temat badań klinicznych prowadzonych na terytorium Polski.
Na stronie:
Lista badań

Informacje Podstawowe

Sponsor badania

Oddział Sponsora w Polsce

INFORMACJE O BADANIU

Obszar terapeutyczny

Badany produkt leczniczy (IMP)

Stosowanie placebo

Kluczowe kryteria włączenia

Kluczowe kryteria wyłączenia

Faza badania

badanie krajowe
badanie międzynarodowe

Zakres wieku

Płeć

Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej

INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE

Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze

Szukaj
Powrót do menu głownego
LP. Obszar terapeutyczny Nazwa badania
1 choroby układu oddechowego,

Wieloośrodkowe, prowadzone metodą próby otwartej, przedłużone badanie bezpieczeństwa stosowania benralizumabu (MEDI-563) u pacjentów dorosłych z rozpoznaniem astmy oskrzelowej, leczonych kortykosteroidem wziewnym w połączeniu z długo działającym antagonistą β2

2 choroby układu krążenia,

Badanie oceniające wpływ dapagliflozyny na częstość występowania przypadków nasilenia się niewydolności serca lub zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową.

3 choroby nerek i dróg moczowych,

Badanie oceniające wpływ dapagliflozyny na punkty końcowe dotyczące nerek i śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.

4 choroby układu oddechowego,

Wieloośrodkowe, prowadzone w grupach równoległych z zastosowaniem metodyki podwójnie ślepej próby i randomizacji, kontrolowane placebo badanie III fazy oceniające skuteczność kontroli glikemii i bezpieczeństwo dla funkcji nerek, zastosowania dapagliflozyny u pacjentów z rozpoznaniem cukrzycy typu 2 i umiarkowaną niewydolnością nerek (Przewlekła Choroba Nerek w stopniu 3A) oraz niewystarczającą kontrolą glikemii.

5 choroby układu oddechowego,

Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone w grupach równoległych, z zastosowaniem metodyki podwójnie ślepej próby, 24 tygodniowe badanie oceniające czynność płuc, skuteczność i bezpieczeństwo stosowania PT009 w porównaniu z PT005, PT008 i aktywnym produktem kontrolnym Symbicort® Turbuhaler® podawanym metodą otwartej próby u pacjentów z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) o nasileniu od umiarkowanego do bardzo ciężkiego.

6 choroby układu krążenia,

Randomizowane, wieloośrodkowe badanie kontrolowane aktywnym komparatorem oceniające bezpieczeństwo i skuteczność różnych dawek BAY 1213790 w profilaktyce żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów poddawanych planowej pierwotnej endoprotezoplastyce całkowitej stawu kolanowego, prowadzone metodą otwartej próby, z maskowanym dawkowaniem BAY 1213790.

7 choroby skóry i/lub tkanki łącznej, inne

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, wieloośrodkowe badanie fazy 2, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo produktu CC-220 podawanego pacjentom z aktywną postacią tocznia rumieniowatego układowego

8 choroby układu krążenia, zaburzenia hormonalne i/lub metaboliczne,

Międzynarodowe, prowadzone z zastosowaniem randomizacji i metodyki podwójnie ślepej próby z kontrolą placebo, badanie kliniczne mające na celu ocenę wpływu przyjmowania Tikagreloru dwa razy dziennie na występowanie zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawałów mięśnia sercowego lub udarów mózgu u pacjentów z rozpoznaniem cukrzycy typu 2. [THEMIS – ang. effect of Ticagrelor on Health outcomes in diabEtes Mellitus patients Intervention Study]”

9 nowotwory, choroby nerek i dróg moczowych,

Globalne, wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane, prowadzone metodą próby otwartej badanie III fazy oceniające stosowanie MEDI4736 w monoterapii oraz MEDI4736 w kombinacji z tremelimumabem w porównaniu ze standardową chemioterapią podawaną w pierwszej linii u pacjentów z rozpoznaniem nieoperacyjnego, urotelialnego raka pęcherza moczowego w IV stopniu zaawansowania

10 choroby narządów płciowych,

Randomizowane, prowadzone w grupach równoległych, podwójnie zaślepione, podwójnie maskowane, kontrolowane aktywnym leczeniem, wieloośrodkowe badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo wilaprysanu u pacjentek z mięśniakami macicy