Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Dodaj badanie
Prezentowane dane zostały przekazane przez firmy członkowskie ZPIFF INFARMA. Baza nie stanowi więc kompletnego źródła informacji na temat badań klinicznych prowadzonych na terytorium Polski.
Na stronie:
Lista badań

Informacje Podstawowe

Sponsor badania

Oddział Sponsora w Polsce

INFORMACJE O BADANIU

Obszar terapeutyczny

Badany produkt leczniczy (IMP)

Stosowanie placebo

Kluczowe kryteria włączenia

Kluczowe kryteria wyłączenia

Faza badania

badanie krajowe
badanie międzynarodowe

Zakres wieku

Płeć

Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej

INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE

Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze

Szukaj
Powrót do menu głownego
LP. Obszar terapeutyczny Nazwa badania
1 nowotwory,

Randomizowane, podwójnie zaślepione, wieloośrodkowe badanie fazy III porównujące stosowanie dożylnego inhibitora PI3K, kopanlizybu w skojarzeniu ze standardową immunochemioterapią oraz standardowej immunochemioterapii u pacjentów z nawrotowym indolentnym chłoniakiem nieziarniczym (nie-Hodgkinowskim, iNHL) – CHRONOS-4.

2 choroby narządów płciowych,

Randomizowane, kontrolowane placebo, podwójnie zaślepione, prowadzone w grupach równoległych, badające zależność odpowiedzi na leczenie od wielkości dawki, wieloośrodkowe badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo różnych doustnych dawek BAY1128688 po upływie 12-tygodniowego okresu leczenia u kobiet z objawową endometriozą.

3 choroby układu pokarmowego,

Wieloośrodkowe, otwarte badanie mające na celu długoterminową ocenę skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji powtórzonego podawania adalimumabu u pacjentów z chorobą Crohna.

4 choroby skóry i/lub tkanki łącznej, choroby układu kostnego,

Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie 3 fazy porównujące monoterapię ABT-494 stosowanego raz na dobę z monoterapią metotreksatem (MTX) u pacjentów z czynną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, dotychczas nieleczonych MTX

5 choroby zakaźne,

Jednoramienne, otwarte, wieloośrodkowe badanie mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leków Glecaprewir (GLE)/Pibrentaswir (PIB) u wcześniej nieleczonych pacjentów z przewlekłym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) o genotypie od 1 do 6, u których wartość wskaźnika APRI (stosunek aminotransferazy asparaginianowej do liczby płytek krwi) wynosi ≤ 1.

6 choroby skóry i/lub tkanki łącznej, choroby układu kostnego,

Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność leczenia upadacitinibem pacjentów z aktywnym zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa.

7 nowotwory,

OTWARTE, WIELOOŚRODKOWE, RANDOMIZOWANE BADANIE OCENIAJĄCE SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ATEZOLIZUMABU W PORÓWNANIU Z CHEMIOTERAPIĄ U PACJENTÓW Z NIELECZONYM ZAAWANSOWANYM LUB NAWROTOWYM (STADIUM IIIB BEZ KWALIFIKACJI DO LECZENIA SKOJARZONEGO) LUB PRZERZUTOWYM (STADIUM IV) NIEDROBNOKOMÓRKOWYM RAKIEM PŁUCA, KTÓRZY NIE KWALIFIKUJĄ SIĘ DO TERAPII OPARTEJ NA ZWIĄZKACH PLATYNY

8 nowotwory,

WIELOOŚRODKOWE, JEDNORAMIENNE, BADANIE FAZY III/IV ATEZOLIZUMABU (TECENTRIQ), OCENIAJĄCE DŁUGOTERMINOWE BEZPIECZEŃSTWO I SKUTECZNOŚĆ U WCZEŚNIEJ LECZONYCH PACJENTÓW Z MIEJSCOWO ZAAWANSOWANYM LUB PRZERZUTOWYM NIEDROBNOKOMÓRKOWYM RAKIEM PŁUCA (TAIL)

9 choroby układu nerwowego,

WIELOOŚRODKOWE, RANDOMIZOWANE, PODWÓJNIE ZAŚLEPIONE, KONTROLOWANE PLACEBO BADANIE III FAZY PROWADZONE W GRUPACH RÓWNOLEGŁYCH, OCENIAJĄCE SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO GANTENERUMABU U PACJENTÓW Z PRODROMALNĄ DO ŁAGODNEJ POSTACI CHOROBY ALZHEIMERA

10 nowotwory,

BADANIE FAZY IB/II OCENIAJĄCE STOSOWANIE KOBIMETYNIBU STOSOWANEGO W MONOTERAPII LUB W SKOJARZENIU Z WENETOKLAKSEM ORAZ Z LUB BEZ ATEZOLIZUMABU, U PACJENTÓW Z NAWROTOWYM I OPORNYM NA LECZENIE SZPICZAKIEM MNOGIM