Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Dodaj badanie
Prezentowane dane zostały przekazane przez firmy członkowskie ZPIFF INFARMA. Baza nie stanowi więc kompletnego źródła informacji na temat badań klinicznych prowadzonych na terytorium Polski.
Na stronie:
Lista badań

Informacje Podstawowe

Sponsor badania

Oddział Sponsora w Polsce

INFORMACJE O BADANIU

Obszar terapeutyczny

Badany produkt leczniczy (IMP)

Stosowanie placebo

Kluczowe kryteria włączenia

Kluczowe kryteria wyłączenia

Faza badania

badanie krajowe
badanie międzynarodowe

Zakres wieku

Płeć

Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej

INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE

Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze

Szukaj
Powrót do menu głownego
LP. Obszar terapeutyczny Nazwa badania
1 choroby układu nerwowego,

Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, prowadzone w grupach równoległych, badanie korzyści terapii dodanej, mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa terapii ponesimodem w stosunku do placebo u pacjentów z aktywną rzutową postacią stwardnienia rozsianego, leczonych fumaranem dimetylu (Tecfidera®)

2 choroby układu nerwowego,

Wieloośrodkowe, nieporównawcze badanie będące przedłużeniem badania AC-058B301, oceniające w obserwacji długoterminowej bezpieczeństwo, tolerancję i kontrolę choroby przy zastosowaniu ponesimodu w dawce 20 mg u pacjentów z rzutową postacią stwardnienia rozsianego

3 choroby zakaźne,

Wieloośrodkowe badanie prowadzone metodą otwartej próby, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa leczenia z zastosowaniem glecaprewiru/pibrentanswiru u pacjentów dorosłych z upośledzeniem funkcji nerek, przewlekle zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C o genotypie 1 – 6

4 choroby skóry i/lub tkanki łącznej, choroby układu kostnego,

Badanie 3 fazy z randomizacją, aktywnie kontrolowane, podwójnie zaślepione porównujące terapię ABT-494 z Abataceptem u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego z niewystarczającą odpowiedzią lub nietolerancją na leczenie biologicznymi lekami modyfikującymi przebieg choroby (bDMARD), otrzymujących konwencjonalne syntetyczne leki modyfikujące przebieg choroby (ksDMARD) w stałej dawce

5 choroby układu pokarmowego,

Badanie kontynuacyjne II fazy prowadzone metodą otwartej próby, w jednej grupie, mające na celu ocenę długookresowego bezpieczeństwa stosowania preparatu BI 655066/ABBV-066 (risankizumabu) u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego

6 nowotwory, choroby układu oddechowego,

Wieloośrodkowe otwarte badanie fazy 3 z randomizacją, dotyczące rowalpituzumabu tezyryny w porównaniu z topotekanem, u chorych z zaawansowanym lub przerzutowym drobnokomórkowym rakiem płuc (DRP) i wysoką ekspresją białka DLL3 (DLL3wys.), u których doszło do pierwszej progresji choroby w trakcie lub po chemioterapii pierwszego rzutu z wykorzystaniem związków platyny.

7 choroby skóry i/lub tkanki łącznej, choroby układu kostnego,

Podwójnie zaślepione badanie III fazy z randomizacją porównujące stosowanie ABT-494 do placebo oraz do adalimumabu u pacjentów z czynnym łuszczycowym zapaleniem stawów, którzy wykazali niedostateczną odpowiedź na leczenie co najmniej jednym niebiologicznym lekiem modyfikującym przebieg choroby (DMARD) w wywiadzie – SELECT-PsA 1

8 choroby układu pokarmowego,

Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kontrolowane placebo oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania risankizumabu w terapii indukcyjnej u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej aktywną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna, u których wcześniejsze leczenie biologiczne zakończyło się niepowodzeniem.

9 nowotwory, choroby krwi i węzłów chłonnych,

Randomizowane, kontrolowane placebo badanie 3 fazy prowadzone z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, dotyczące stosowania wenetoklaksu w skojarzeniu z azacytydyną w porównaniu do stosowania azacytydyny w monoterapii u wcześniej nieleczonych chorych na ostrą białaczkę szpikową niekwalifikujących się do standardowego leczenia indukcyjnego.

10 choroby układu pokarmowego,

Wieloośrodkowe, randomizowane podwójnie zaślepione badanie kontrolowane placebo oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania risankizumabu w 52. tygodniowej terapii podtrzymującej oraz otwartym badaniu kontynuacyjnym u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna, którzy odpowiedzieli na leczenie indukcyjne w badaniu M16-006 lub M15-991