Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Dodaj badanie
Prezentowane dane zostały przekazane przez firmy członkowskie ZPIFF INFARMA. Baza nie stanowi więc kompletnego źródła informacji na temat badań klinicznych prowadzonych na terytorium Polski.
Na stronie:
Lista badań

Informacje Podstawowe

Sponsor badania

Oddział Sponsora w Polsce

INFORMACJE O BADANIU

Obszar terapeutyczny

Badany produkt leczniczy (IMP)

Stosowanie placebo

Kluczowe kryteria włączenia

Kluczowe kryteria wyłączenia

Faza badania

badanie krajowe
badanie międzynarodowe

Zakres wieku

Płeć

Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej

INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE

Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze

Szukaj
Powrót do menu głownego
LP. Obszar terapeutyczny Nazwa badania
1 choroby układu pokarmowego,

Wieloośrodkowe, otwarte badanie dotyczące adalimumabu ludzkiego przeciwciała monoklonalnego anty-TNF oceniające długotrwałe bezpieczeństwo stosowania i tolerancję adalimumabu podawanego w dawkach wielokrotnych pacjentom z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.

2 choroby zakaźne,

„Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby badanie, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania terapii ABT-493/ABT-530 u dorosłych pacjentów zakażonych przewlekle wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) o genotypie 1–6, współzakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności typu 1 (HIV-1) (EXPEDITION-2)”

3 choroby zakaźne,

„Badanie randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa leczenia z zastosowaniem ABT-493/ABT-530 u pacjentów dorosłych, przewlekle zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) o genotypie 1 (ENDURANCE-I)”

4 choroby układu pokarmowego,

Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kontrolowane placebo, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność ABT-494 w terapii indukującej i podtrzymującej u pacjentów z aktywną postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

5 choroby układu pokarmowego,

Wieloośrodkowe, przedłużone, otwarte badanie III fazy, mające na celu ocenę długoterminowego bezpieczeństwa i skuteczności ABT-494 u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.

6 choroby skóry i/lub tkanki łącznej,

Randomizowane badanie 4 fazy, prowadzone metodą otwartej próby, porównujące skuteczność wprowadzenia leczenia adalimumabem i zwiększania dawek metotreksatu u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów (CONTROL)

7 choroby skóry i/lub tkanki łącznej,

Otwarte badanie kontynuacyjne II fazy z jednym ramieniem oceniające bezpieczeństwo stosowania risankizumabu u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów, którzy ukończyli wizytę w Tygodniu 24 w badaniu 1311.5

8 choroby jamy ustnej, nosogardła i uszu, inne

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo 24-tygodniowego leczenia dupilumabem w dawce 300mg co dwa tygodnie u chorych z obustronnymi polipami nosa leczonymi kortykosteroidami donosowo

9 zaburzenia hormonalne i/lub metaboliczne,

Badanie 200977: Schemat: Albiglutyd + Insulina Glargine w porównaniu do schematu: Insulina lispro + Insulina Glargine w leczeniu pacjentów z cukrzycą typu 2: Badanie z zastosowaniem zmiany modelu leczenia.

10 choroby układu pokarmowego,

Wieloośrodkowe, otwarte, przedłużone badanie fazy II, mające na celu obserwację długoterminowej skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji wielokrotnego podania ABT-494 u pacjentów z chorobą Crohna