Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

RANDOMIZOWANE, WIELOOŚRODKOWE BADANIE FAZY II Z AKTYWNYM RAMIENIEM KONTROLNYM, PORÓWNUJĄCE SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO TERAPII CELOWANEJ LUB IMMUNOTERAPII WYBRANYCH NA PODSTAWIE PROFILOWANIA MOLEKULARNEGO DO CHEMIOTERAPII OPARTEJ NA ZWIĄZKACH PLATYNY U PACJENTÓW Z NOWOTWOREM ZŁOŚLIWYM O NIEZNANYM OGNISKU PIERWOTNYM, KTÓRZY OTRZYMALI TRZY CYKLE CHEMIOTERAPII SKOJARZONEJ OPARTEJ NA ZWIĄZKACH PLATYNY

EudraCT 2017-003040-20
Numer protokołu MX39795
Link do badania na www.clinicaltrials.gov clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03498521
Sponsor badania
F. Hoffmann-La Roche, Ltd.
Oddział Sponsora w Polsce
Roche Polska Sp. z o.o.
Obszar terapeutyczny
  • nowotwory
Badany produkt leczniczy (IMP)
IMP 1 Alektynib, Atezolizumab, Bewacyzumab, Kobimetynib, Erlotynib,
IMP 2 Ipatasertib, Pertuzumab, Olaparib, Trastuzuma, Wemurafenib,
IMP 3 Wismodegib, Karboplatyna, Cisplatyna, Paklitaksel, Gemcytabina
Stosowanie placebo
Nie
Kluczowe kryteria wyłączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach wyłączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
Faza badania
badanie fazy II
Lokalizacja badania
badanie międzynarodowe
Zakres wieku
dorośli (ukończony 18 lat)
Płeć
kobiety
mężczyźni
Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej
pacjenci
INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE
badanie rekrutujące
planowane zakończenie rekrutacji 2020-11-25
Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze
- Kraków
- Warszawa
lista badań