Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Dodaj badanie
Prezentowane dane zostały przekazane przez firmy członkowskie ZPIFF INFARMA. Baza nie stanowi więc kompletnego źródła informacji na temat badań klinicznych prowadzonych na terytorium Polski.
Na stronie:
Lista badań

Informacje Podstawowe

Sponsor badania

Oddział Sponsora w Polsce

INFORMACJE O BADANIU

Obszar terapeutyczny

Badany produkt leczniczy (IMP)

Stosowanie placebo

Kluczowe kryteria włączenia

Kluczowe kryteria wyłączenia

Faza badania

badanie krajowe
badanie międzynarodowe

Zakres wieku

Płeć

Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej

INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE

Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze

Szukaj
Powrót do menu głownego
LP. Obszar terapeutyczny Nazwa badania
11 choroby układu krążenia,

Study to Evaluate the Effect of Dapagliflozin on the Incidence of Worsening Heart Failure or Cardiovascular Death in Patients with Chronic Heart Failure with Reduced Ejection Fraction

12 nowotwory,

WIELOOŚRODKOWE, RANDOMIZOWANE, PROWADZONE METODĄ OTWARTEJ PRÓBY, BADANIE KLINICZNE FAZY III OCENIAJĄCE ALEKTYNIB W PORÓWNANIU DO PEMETREKSEDU LUB DOCETAKSELU U PACJENTÓW Z ZAAWANSOWANYM NIEDROBNOKOMÓRKOWYM RAKIEM PŁUCA Z REARANŻACJĄ W GENIE KINAZY CHŁONIAKA ANAPLASTYCZNEGO LECZONYCH DOTYCHCZAS CHEMIOTERAPIĄ OPARTĄ NA ZWIĄZKACH PLATYNY ORAZ KRYZOTYNIBEM

13 nowotwory,

Wieloośrodkowe, otwarte badanie z udziałem jednej grupy, dotyczące leczenia pacjentów z HER2-dodatnim rakiem piersi w stadium zaawansowanym (przerzuty odległe lub wznowa miejscowa) za pomocą pertuzumabu w połączeniu z trastuzumabem i taksanem w ramach leczenia pierwszej linii

14 nowotwory,

RANDOMIZOWANE BADANIE FAZY III PROWADZONE METODĄ PODWÓJNIE ŚLEPEJ PRÓBY, Z GRUPĄ KONTROLNĄ OTRZYMUJĄCĄ PLACEBO, DOTYCZĄCE STOSOWANIA LEKU WEMURAFENIB (RO5185426) (ang. VEMURAFENIB) W RAMACH TERAPII ADJUWANTOWEJ U PACJENTÓW Z USUNIĘTYM CHIRURGICZNIE CZERNIAKIEM SKÓRY Z OBECNĄ MUTACJĄ GENU BRAF O WYSOKIM RYZYKU NAWROTU CHOROBY

15 nowotwory,

Prowadzone metodą otwartej próby, wieloośrodkowe, globalne, realizowane metodą „koszykową” (basket study) badanie fazy 2 entrektynibu w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowaną lub uogólnioną postacią guzów litych z obecnością rearanżacji genów NTRK1/2/3, ROS1 lub ALK

16 nowotwory,

RANDOMIZOWANE, PROWADZONE METODĄ OTWARTEJ PRÓBY BADANIE FAZY III OCENIAJĄCE ATEZOLIZUMAB W SKOJARZENIU Z BEWACYZUMABEM W PORÓWNANIU Z SORAFENIBEM U PACJENTÓW Z NIELECZONYM, MIEJSCOWO ZAAWANSOWANYM LUB PRZERZUTOWYM RAKIEM WĄTROBOWOKOMÓRKOWYM

17 nowotwory,

WIELOOŚRODKOWE, JEDNORAMIENNE, PROWADZONE METODĄ OTWARTEJ PRÓBY BADANIE KLINICZNE KONTYNUACYJNE Z ZASTOSOWANIEM PERTUZUMABU PODAWANEGO W MONOTERAPII LUB W SKOJARZENIU Z INNYMI TERAPIAMI PRZECIWNOWOTWOROWYMI U PACJENTÓW UPRZEDNIO WŁĄCZONYCH DO BADANIA KLINICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM PERTUZUMABU, SPONSOROWANEGO PRZEZ FIRMĘ HOFFMANN-LA ROCHE

18 choroby narządu wzroku,

Wieloośrodkowe, randomizowane PODWÓJNIE MASKOWANE badanie III fazy kontrolowane porównawczą substancją czynną w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania RO6867461 u pacjentów z cukrzycowym obrzękiem plamki (RHINE)

19 choroby narządu wzroku,

Wieloośrodkowe, randomizowane PODWÓJNIE MASKOWANE badanie III fazy kontrolowane porównawczą substancją czynną w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania RO6867461 u pacjentów z cukrzycowym obrzękiem plamki (YOSEMITE)

20 nowotwory,

RANDOMIZOWANE, PROWADZONE METODĄ OTWARTEJ PRÓBY BADANIE FAZY III OCENIAJĄCE SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ALEKTYNIBU W TERAPII ADJUWANTOWEJ W PORÓWNANIU Z ADJUWANTOWĄ CHEMIOTERAPIĄ OPARTĄ NA ZWIĄZKACH PLATYNY U PACJENTÓW PODDANYCH CAŁKOWITEJ RESEKCJI NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA W STADIUM ZAAWANSOWANIA IB (GUZY ≥ 4 CM) - IIIA Z REARANŻACJĄ W GENIE KINAZY CHŁONIAKA ANAPLASTYCZNEGO.