Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Dodaj badanie
Prezentowane dane zostały przekazane przez firmy członkowskie ZPIFF INFARMA. Baza nie stanowi więc kompletnego źródła informacji na temat badań klinicznych prowadzonych na terytorium Polski.
Na stronie:
Lista badań

Informacje Podstawowe

Sponsor badania

Oddział Sponsora w Polsce

INFORMACJE O BADANIU

Obszar terapeutyczny

Badany produkt leczniczy (IMP)

Stosowanie placebo

Kluczowe kryteria włączenia

Kluczowe kryteria wyłączenia

Faza badania

badanie krajowe
badanie międzynarodowe

Zakres wieku

Płeć

Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej

INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE

Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze

Szukaj
Powrót do menu głownego
LP. Obszar terapeutyczny Nazwa badania
11 nowotwory,

RANDOMIZOWANE, ZAŚLEPIONE, KONTROLOWANE PLACEBO BADANIE FAZY 2 PRODUKTU MTIG7192A, PRZECIWCIAŁA ANTY-TIGIT, PODAWANEGO W SKOJARZENIU Z ATEZOLIZUMABEM U PACJENTÓW Z MIEJSCOWO ZAAWANSOWANYM LUB PRZERZUTOWYM NIEDROBNOKOMÓRKOWYM RAKIEM PŁUCA NIELECZONYCH WCZEŚNIEJ CHEMIOTERAPIĄ

12 nowotwory,

RANDOMIZOWANE, WIELOOŚRODKOWE BADANIE FAZY II Z AKTYWNYM RAMIENIEM KONTROLNYM, PORÓWNUJĄCE SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO TERAPII CELOWANEJ LUB IMMUNOTERAPII WYBRANYCH NA PODSTAWIE PROFILOWANIA MOLEKULARNEGO DO CHEMIOTERAPII OPARTEJ NA ZWIĄZKACH PLATYNY U PACJENTÓW Z NOWOTWOREM ZŁOŚLIWYM O NIEZNANYM OGNISKU PIERWOTNYM, KTÓRZY OTRZYMALI TRZY CYKLE CHEMIOTERAPII SKOJARZONEJ OPARTEJ NA ZWIĄZKACH PLATYNY

13 nowotwory,

Dwuczęściowe badanie fazy Ib/II oceniające farmakokinetykę, skuteczność i bezpieczeństwo stosowania atezolizumabu podawanego podskórnie u pacjentów z rozpoznaniem niedrobnokomórkowego raka płuca w stopniu IV

14 nowotwory, choroby krwi i węzłów chłonnych,

WIELOOŚRODKOWE, OTWARTE BADANIE FAZY I W CELU OCENY BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA, TOLERANCJI I FARMAKOKINETYKI WZRASTAJĄCYCH DAWEK PRODUKTU RO7082859 STOSOWANEGO W MONOTERAPII I W SKOJARZENIU Z OBINUTUZUMABEM, PODAWANEGO PO WSTĘPNYM LECZENIU OBINUTUZUMABEM (GAZYVA®/GAZYVARO™) W STAŁEJ, POJEDYNCZEJ DAWCE U PACJENTÓW Z NAWRACAJĄCYM/OPORNYM NA LECZENIE CHŁONIAKIEM NIEZIARNICZYM B-KOMÓRKOWYM

15 nowotwory,

WIELOOŚRODKOWE, MIĘDZYNARODOWE, BADANIE KONTYNUUJĄCE LECZENIE ALEKTYNIBEM U PACJENTÓW Z NOWOTWOREM Z REARANŻACJĄ W GENIE KINAZY CHŁONIAKA ANAPLASTYCZNEGO (ALK-DODATNI) LUB REARANŻACJĄ PODCZAS TRANSFEKCJI (RET-DODATNI)

16 nowotwory,

PODWÓJNIE ZAŚLEPIONE, WIELOOŚRODKOWE, RANDOMIZOWANE BADANIE FAZY III, OCENIAJĄCE SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA ATEZOLIZUMABU LUB PLACEBO W SKOJARZENIU Z CHEMIOTERAPIĄ OPARTĄ NA ZWIĄZKACH PLATYNY W LECZENIU NEOADJUWANTOWYM U PACJENTÓW Z OPERACYJNYM NIEDROBNOKOMÓRKOWYM RAKIEM PŁUCA W STOPNIU II, IIIA LUB – W WYBRANYCH PRZYPADKACH – W STOPNIU IIIB

17 nowotwory, choroby nerek i dróg moczowych,

Prospective non interventional study of cabozantinib tablets in adults patients with an advanced renal cell carcinoma (RCC) following prior vascular endothelial growth factor (VEGF)-targeted therapy

18 inne

Randomizowane, kontrolowane placebo, podwójnie zaślepione badanie kliniczne, po którym następuje okres leczenia otwartego, prowadzone w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa alirokumabu stosowanego u dzieci i młodzieży z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną

19 choroby układu oddechowego, inne

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie, prowadzone w grupach równoległych, potwierdzające założenie dotyczące skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji leczenia SAR440340 u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).

20 zaburzenia hormonalne i/lub metaboliczne, inne

Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo, prowadzone w grupach równoległych metodą podwójnie ślepej próby badanie kliniczne oceniające wpływ efpeglenatydu na występowanie zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z cukrzycą typu 2 i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym