Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Dodaj badanie
Prezentowane dane zostały przekazane przez firmy członkowskie ZPIFF INFARMA. Baza nie stanowi więc kompletnego źródła informacji na temat badań klinicznych prowadzonych na terytorium Polski.
Na stronie:
Lista badań

Informacje Podstawowe

Sponsor badania

Oddział Sponsora w Polsce

INFORMACJE O BADANIU

Obszar terapeutyczny

Badany produkt leczniczy (IMP)

Stosowanie placebo

Kluczowe kryteria włączenia

Kluczowe kryteria wyłączenia

Faza badania

badanie krajowe
badanie międzynarodowe

Zakres wieku

Płeć

Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej

INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE

Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze

Szukaj
Powrót do menu głownego
LP. Obszar terapeutyczny Nazwa badania
41 nowotwory, choroby krwi i węzłów chłonnych,

Randomizowane, kontrolowane placebo badanie 3 fazy prowadzone z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, dotyczące stosowania wenetoklaksu w skojarzeniu z azacytydyną w porównaniu do stosowania azacytydyny w monoterapii u wcześniej nieleczonych chorych na ostrą białaczkę szpikową niekwalifikujących się do standardowego leczenia indukcyjnego.

42 choroby skóry i/lub tkanki łącznej, choroby układu kostnego,

Badanie 3 fazy z randomizacją, aktywnie kontrolowane, podwójnie zaślepione porównujące terapię ABT-494 z Abataceptem u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego z niewystarczającą odpowiedzią lub nietolerancją na leczenie biologicznymi lekami modyfikującymi przebieg choroby (bDMARD), otrzymujących konwencjonalne syntetyczne leki modyfikujące przebieg choroby (ksDMARD) w stałej dawce

43 choroby skóry i/lub tkanki łącznej, choroby układu kostnego,

Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność leczenia upadacitinibem pacjentów z aktywnym zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa.

44 choroby zakaźne,

Wieloośrodkowe badanie prowadzone metodą otwartej próby, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa leczenia z zastosowaniem glecaprewiru/pibrentanswiru u pacjentów dorosłych z upośledzeniem funkcji nerek, przewlekle zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C o genotypie 1 – 6

45 choroby zakaźne,

Jednoramienne, otwarte, wieloośrodkowe badanie mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leków Glecaprewir (GLE)/Pibrentaswir (PIB) u wcześniej nieleczonych pacjentów z przewlekłym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) o genotypie od 1 do 6, u których wartość wskaźnika APRI (stosunek aminotransferazy asparaginianowej do liczby płytek krwi) wynosi ≤ 1.

46 choroby skóry i/lub tkanki łącznej,

Otwarte badanie kontynuacyjne II fazy z jednym ramieniem oceniające bezpieczeństwo stosowania risankizumabu u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów, którzy ukończyli wizytę w Tygodniu 24 w badaniu 1311.5

47 choroby układu pokarmowego,

Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kontrolowane placebo oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania risankizumabu w terapii indukcyjnej u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej aktywną postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, u których wcześniejsze leczenie biologiczne zakończyło się niepowodzeniem.

48 choroby układu pokarmowego,

Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, otwarte badanie kontynuacyjne oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania risankizumabu w 52 tygodniowej terapii podtrzymującej u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, którzy odpowiedzieli na leczenie indukcyjne w badaniu M16-067 lub M16-065.

49 choroby skóry i/lub tkanki łącznej,

Wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie z zaślepioną oceną skuteczności risankizumabu w porównaniu z sekukinumabem w leczeniu osób dorosłych z umiarkowaną do ciężkiej łuszczycą zwyczajną (plackowatą), którzy kwalifikują się do terapii systemowej.

50 choroby układu krążenia,

Wieloośrodkowe, randomizowane badanie prowadzone w grupach równoległych metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, celem oceny skuteczności i bezpieczeństwa doustnego stymulatora rozpuszczalnej cyklazy guanylowej (werycyguat) stosowanego w poprawie codziennej sprawności fizycznej u pacjentów z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową (VITALITY-HFpEF).