Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Dodaj badanie
Prezentowane dane zostały przekazane przez firmy członkowskie ZPIFF INFARMA. Baza nie stanowi więc kompletnego źródła informacji na temat badań klinicznych prowadzonych na terytorium Polski.
Na stronie:
Lista badań

Informacje Podstawowe

Sponsor badania

Oddział Sponsora w Polsce

INFORMACJE O BADANIU

Obszar terapeutyczny

Badany produkt leczniczy (IMP)

Stosowanie placebo

Kluczowe kryteria włączenia

Kluczowe kryteria wyłączenia

Faza badania

badanie krajowe
badanie międzynarodowe

Zakres wieku

Płeć

Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej

INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE

Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze

Szukaj
Powrót do menu głownego
LP. Obszar terapeutyczny Nazwa badania
71 choroby układu krążenia,

Międzynarodowe, randomizowane, prowadzone z zastosowaniem metodyki podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, badanie fazy 3 oceniające oceniające wpływ dapagliflozyny na częstość występowania przypadków nasilenia się niewydolności serca lub zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową.

72 nowotwory,

Wieloośrodkowe randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z kontrolą placebo, oceniające stosowanie durwalumabu (MEDI4736) w skojarzeniu z chemioterapią i bewacyzumabem, z terapią podtrzymującą durwalumabem, bewacyzumabem i olaparybem, u pacjentek z nowo rozpoznanym zaawansowanym rakiem jajnika (DUO-O).

73 choroby układu oddechowego,

Wieloośrodkowe, otwarte badanie fazy IIIb oceniające skuteczność i bezpieczeństwo benralizumabu w dawce 30 mg podawanego podskórnie w celu zmniejszenia dawki doustnych kortykosteroidów u dorosłych pacjentów z ciężką astmą eozynofilową stosujących wysokie dawki wziewnych kortykosteroidów i długodziałających β2-agonistów oraz przewlekłą doustną kortykosteroidoterapię.

74 inne

Badanie kliniczne fazy 1b/2a prowadzone w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności AMG 592 u pacjentów z czynnym reumatoidalnym zapaleniem stawów, u których w ramach standardowego leczenia terapeutycznego wykazano niezadawalającą odpowiedź na leczenie

75 inne

Otwarte, wieloośrodkowe badanie fazy 1b/3 dotyczące stosowania produktu Talimogene Laherparepvec w skojarzeniu z Pembrolizumabem (MK-3475) w leczeniu nieoperacyjnego czerniaka w stopniu zaawansowania IIIB do IVM1c

76 choroby układu krążenia,

Badanie obserwacyjne dotyczące postępowania klinicznego u pacjentów z hiperlipidemią z Europy Środkowej i Wschodniej należących do grup wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka

77 choroby układu kostnego,

Długoterminowa obserwacja dotycząca oceny bezpieczeństwa po stosowaniu denosumabu w ramach badania 20062004 przez pacjentów z guzem olbrzymiokomórkowym kości

78 choroby układu krążenia,

Wieloośrodkowe, jednoramienne, otwarte badanie w fazie przedłużenia oceniające bezpieczeństwo długotrwałego stosowania ewolokumabu u pacjentów z jawną klinicznie chorobą układu sercowo-naczyniowego

79 choroby układu pokarmowego,

Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Upadacitinibu (ABT-494) w terapii podtrzymującej oraz w długoterminowym jej przedłużeniu u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna, którzy ukończyli badanie M14-431 lub M14-433.

80 choroby krwi i węzłów chłonnych,

Randomizowane, otwarte, kontrolowane badanie fazy III, którego celem jest ocena skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji przeciwciał BiTE® - produktu Blinatumomab – jako terapii konsolidacyjnej w porównaniu z konwencjonalną chemioterapią konsolidacyjną u pacjentów pediatrycznych z ostrą białaczką limfoblastyczną B-komórkową o wysokim ryzyku pierwszego nawrotu