Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Dodaj badanie
Prezentowane dane zostały przekazane przez firmy członkowskie ZPIFF INFARMA. Baza nie stanowi więc kompletnego źródła informacji na temat badań klinicznych prowadzonych na terytorium Polski.
Na stronie:
Lista badań

Informacje Podstawowe

Sponsor badania

Oddział Sponsora w Polsce

INFORMACJE O BADANIU

Obszar terapeutyczny

Badany produkt leczniczy (IMP)

Stosowanie placebo

Kluczowe kryteria włączenia

Kluczowe kryteria wyłączenia

Faza badania

badanie krajowe
badanie międzynarodowe

Zakres wieku

Płeć

Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej

INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE

Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze

Szukaj
Powrót do menu głownego
LP. Obszar terapeutyczny Nazwa badania
871 choroby skóry i/lub tkanki łącznej,

Randomizowane, wieloośrodkowe, kontrolowane placebo badanie prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, dotyczące preparatu secukinumab, mające na celu wykazanie skuteczności po 24 tygodniach leczenia oraz ocenę długoterminowego bezpieczeństwa, tolerancji i skuteczności w okresie do 2 lat u pacjentów z aktywną postacią łuszczycowego zapalenia stawów.

872 choroby skóry i/lub tkanki łącznej,

Randomizowane, z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo, określające schemat leczenia badania skuteczności, bezpieczeństwa oraz tolerancji secukinumabu przy stosowaniu przez 12 dni według schematu dawkowania i.v. i s.c. w porównaniu do placebo, u pacjentów z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów pomimo leczenia metotreksatem.

873 choroby zakaźne, inne

Badanie kliniczne fazy III mające na celu ocenę immunogenności, tolerancji oraz zgodności procedury wytwarzania V503 (poliwalentnej szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [HPV] L1 zawierającej cząstki wirusopodobne [VLP]) u młodocianych w wieku od 9 do 15 lat (dzieci przed pokwitaniem oraz młodzieży w wieku pokwitania) w porównaniu z młodymi kobietami w wieku od 16 do 26 lat

874 nowotwory,

Podwójnie zaślepione, randomizowane, kontrolowane placebo, wieloośrodkowe badanie kliniczne drugiej fazy mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa preparatu AZD8931 w kombinacji z anastrozolem w porównaniu z samym anastrozolem u nie przyjmujących do tej pory terapii hormonalnej kobiet po menopauzie, z lokalnie zaawansowanym lub rozsianym rakiem piersi z obecnością receptorów hormonalnych (MINT).

875 choroby układu pokarmowego,

Wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy II a, prowadzone w grupach równoległych z zastosowaniem metodyki podwójnie ślepej próby, randomizacji i kontroli z użyciem placebo, oceniające na podstawie odpowiedzi klinicznej skuteczność i bezpieczeństwo tralokinumabu (CAT-354), rekombinowanego ludzkiego przeciwciała monoklonalnego przeciwko interleukinie-13 (IL-13), stosowanego jako terapia dodana u pacjentów z rozpoznaniem aktywnego w stopniu umiarkowany

876 choroby układu krążenia, zaburzenia hormonalne i/lub metaboliczne,

Podwójnie zaślepione, randomizowane, kontrolowane placebo, międzynarodowe badanie kliniczne III fazy oceniające wpływ przyjmowania Saxagliptyny na częstość występowania zgonu z przyczyn krążeniowych, zawału mięśnia sercowego lub udaru niedokrwiennego mózgu u pacjentów z cukrzycą typu 2.

877 zaburzenia hormonalne i/lub metaboliczne, inne

Skuteczność i bezpieczeństwo liraglutydu versus placebo jako dodatkowe leczenie do istniejących leków przeciwcukrzycowych u pacjentów z cukrzycą typu 2 i umiarkowaną niewydolnością nerek. Badanie 26-tygodniowe z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo, randomizowane, wieloośrodkowe, międzynarodowe, prowadzone w grupach równoległych.

878 nowotwory,

Kluczowe badanie kliniczne mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa preparatu AP23573 podawanego w ramach leczenia podtrzymującego u pacjentów z rozsianymi mięsakami tkanek miękkich lub kości.

879 choroby układu nerwowego,

Przedłużenie badania klinicznego CBAF312A2201, prowadzone z zaślepieniem dawki, oceniające długoterminowe bezpieczeństwo, tolerancję oraz skuteczność leku BAF312 podawanego raz dziennie doustnie pacjentom z nawrotową postacią stwardnienia rozsianego”.

880 choroby układu krążenia, zaburzenia hormonalne i/lub metaboliczne,

Wieloośrodkowe, randomizowane, badanie z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo, oceniające wpływ 52-tygodniowej terapii wildagliptyną na czynność lewej komory serca u pacjentów z cukrzycą typu 2 i zastoinową niewydolnością serca