Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Ryzyko względne

(RR, relative risk,) – iloraz prawdopodobieństwa wystąpienia określonego punktu końcowego w grupie eksperymentalnej, w której stosuje się ocenianą interwencję, i iloraz tego prawdopodobieństwa w grupie kontrolnej. RR określa, jaka część ryzyka podstawowego „pozostała” po interwencji.