Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Sierocy lek

(orphan drug) zgodnie z rozporządzeniem nr141/2000 PE i Rady produkt leczniczy opracowany specyficznie w celu leczenia choroby rzadkiej (patrz definicja powyżej) lub innej choroby, której leczenie najprawdopodobniej nie zapewni producentowi wystarczających przychodów, aby sfinansować dotyczące go prace badawczo-rozwojowe, przy jednoczesnym braku zadowalającej, dopuszczonej na terytorium Wspólnoty metody diagnozowania, zapobiegania lub leczenia danej choroby.